Searching...
2013. január 2., szerda

Kalotaszegi régi malmok


Kalotaszegen az első vízimalmokat a Benedek rend szerzetesek építették. A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyveiben több adatot található a malmok építéséről, adás-vételéről, adományozásáról és zálogba adásáról.


A 15. században említik az andrásházi (1449), bogártelki (1451), mérai (1458), középlaki (1461), zutori (1467), alsójárai (1473), keleceli (1477), székelyjói (1486), mmeregyói (1499), a 16. század első felében pedig az egeresi (1523), magyarnádasi (1517), oláhkalotai (1526), zsombori (1540) és várszai (1552) malmot. A feudális társadalomban a malomépítés regáléjog volt, mely szerint malma csak a földbirtokosoknak lehetett, de később megfelelő adó (taxa) fizetése ellenében a falvak közösségének, egyházaknak, sőt még a jobbágyoknak is megengedték malmok építését. Így építhetett malmot 1451-ben Nemes János bogártelki jobbágy. 1566-ban Erdélyben a katolikus egyház vagyonát szekularizálták, így a kolozsmonostori apátság, a gyalui püspöki birtok stb. malmaikkal együtt az erdélyi fejedelem tulajdonába került. Előfordult, hogy az uralkodó a malmot eladományozta, ez történhetett a hidegszamosi malommal, amelyről az 1652. évi urbárium feljegyezte: „Vagyon a Szamoson Tatamér Simonnak egy alulcsapó lisztelő malma, amit Izabella királyné Asszony levelével bírnak az előbbi urbárium szerint sub dato 1548”. Fejedelmi adományként kerülhetett a református egyház tulajdonába a nagykapusi malom is, amelyről 1679-ben azt írták, hogy „az egy kövű felülcsapó malom donatióval bíratik, jövedelme a református papé”. A 16. század második felétől, a majorsági gazdálkodás fellendülése következtében, a földbirtokosok egyre több malmot építenek, mert a malom vámja fontos jövedelemforrása volt a földbirtoknak.Kiskalota ma


Lisztelő malom Az önellátó falvak mindegyikében működött egy lisztelő malom. A levéltári kutatások és a helynévanyag vizsgálata alapján 41 kalotaszegi faluban találtak malomra utaló adatokat.

A kalotaszegi malmokat a helybeli ácsok, faragóemberek végezték. A 17-18. századi források 19 településen 60 ácsot és fafaragót említenek. A földbirtokos-malomtulajdonos a malmot rendszerint bérbe adta az őrlőmolnárnak, aki adót fizetett, de a megőrölt terményből részesedést kaptak. Kalotaszegen a malmok taxája rendszerint 1 forint volt, amelyet Szent Márton-napján (november 11-én) fizettek, kisebb malmok esetében az összeg kevesebb volt, de még az is előfordult, hogy az aprócska malmokért nem kellett fizetni. 1590-ben Jegenyén négy malomért 1-1 forintot, az ötödikért pedig csak 25 denárt fizettek. 1727-ben Egerbegyen Jankó Vaszilie és Juon egykövű felülcsapó malmukért, Körösfőn pedig Korpos János „pokolüdő malma” is mentesült a fizetség alól. 1732-ben Nádasdarócon Jakab István és Albert jobbágyok egykövű malma után sem járt taxa. A lisztelő malmok haszna a vámgabonából állt, amelynek kétharmada a földbirtokost illette, az őrlés egyharmada pedig a molnár jövedelme volt. Az 1640. évi gyalui urbárium a helybéli malom hasznának elosztásáról a következőket írta: „Az alsó-malom vámjának két része a Várhoz, harmadik része a prédikátornak, negyedik a malommesternek a molnárral együtt jár. Amikor vámot osztanak a Főbírónak két vékát, a Kisbírónak egy vékát, a Kovácsnak mikoron korongvasat s perpencét csinál négy vékát szoktanak adni”. A malom karbantartása a malommester kötelessége volt. 1645-ben Bánffyhunyadon Molnár Máté, 1652-ben Gyaluban Balogh István, Türében Molnár Máté, Vistában Balogh Péter voltak a malommesterek. A malomárkok és gátak megújítását rendszerint a helybéli parasztok végezték. A malom tevékenységének felügyelete, ellenőrzése a malombíró feladata volt. A molnárok és a falu lakói között gyakran került sor nézeteltérésre, pereskedésre amiatt, hogy a malomtavak, árkok vize elöntötte a szántót vagy kaszálót. 1764-ben Magyarvalkón Bálint István és Vincze János jobbágy pereskedett amiatt, hogy az előbbi malomárkának vize gyakran elönti az utóbbi jó kaszálóját.A kalotaszegi malmok többnyire vízszintes tengelyű és áttételes szerkezetű felülcsapó patakmalmok, köztük ritkán találunk alulcsapó malmokat. Ezeket a malmokat kemény tölgyfatalpakra építették, boronából rótták, tetőzetük szalmából, zsindelyből készült, ablakaikat lantorna borította. A jobbágyok malmai többnyire kisebb, egykerekű malmok voltak. 1652. évi összeírás alapján Jegenyén öt malom működött, mind egykerekű és felülcsapó. A földesurak malmai kétkerekűek voltak, ilyenek működtek többek között, 1486-ban a Székelyjó-vizén, 1508-ban az Almás-vizén Zutoron, 1517-ben a halastavon Magyarnádasdon, 1525-ben Mérán, 1612-ben Zentelkén. Az uradalmi központokban: Bánffyhunyadon, Gyaluban, Kalotaszentkirályon három-, illetve négykerekű malmok üzemeltek. 1627-ben az Almási vár lajstroma három malomról számol be. 1640-ben Gyaluban két malom működött. 1764-ben Vistán a régi malom helyén új épült. A malommal rendszerint egy fedél alatt húzódott meg a molnár háza. A malom mellett álltak a gazdasági épületek. Kiskalotai malom gazdasági épülete A malom lelkének a malomkő számított, minőségétől, keménységétől függött az őrlés mennyisége és finomsága. A 17. században Kalotaszeg malomkőfejtő központja Sólyomtelke volt. A 18. században egész Erdély legjelentősebb malomkőfejtő központjának Csicsó (Belső-Szolnok vármegye) számított. Ekkor már a kalotaszegiek is innen hozták a malomköveket. Fűrészmalom Kalotaszeg vidékét hatalmas erdők övezték, amelyeknek faanyagát a folyóvizekre, patakokra épített fűrészmalmok dolgozták fel. Az Erdélyi Fejedelemség idején a Hévszamoson és Hidegszamoson működő fűrészmalmok voltak nevezetesek, amelyek elsősorban a fejedelmi tulajdonban lévő gyalui uradalom szükségleteit elégítették ki. A hévszamosi fűrészmalom bérlője 1640–1652 között Tombok Antal fűrészmalom-mester,1727-ben Tombok Mihály fűrészmolnár volt. Az hidegszamosi fűrészmalomban 1670–1687 között Kis Tamás és Tálas György a fűrészmester, 1737-ben pedig Veres Filep a fűrészmolnár. Magyarvalkón két fűrészmalom épült, az első 1736-ban, a második 1764-ben. Ez utóbbi építtetője Henter Ádám báró provizora, Szász István, aki megegyezett Szabó István kalotaújfalui fűrészmesterrel, hogy „Ő minden építéshez szükséges faeszközt elkészít s a malmot felállítja, de a provizor faragó és segítő embereket ad. Az építés a szerződés szerint 24 forintba és 10 vékába kerül, előlegül a mester a felét megkapja”. A 18. század második felében az erdők kitermelése intenzívebbé vált, különösen a Bánffy család Vlegyásza alji birtokán. A kalotaszegi havasokat a jobbágyok szabadon használhatták, így ezek az erdők bőven ellátták a vidék magyar és román lakosságát az építkezéshez és kereskedéshez szükséges faanyaggal. 1796-ban a Bánffy-család az erdőket tilalmasnak nyilvánította ugyan, de a vidék lakói jutányos „taxa” fizetése ellenében továbbra is hozzájuthattak a faanyaghoz. Ekkor a „Bánffy-havasokon” 50 fűrészmalom működött. A kalotaszegi magyar falvak közül elsősorban Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, Kalotadámos, Kalotaszentkirály, Zentelke, de Bánffyhunyad és az alszegi Farnas, Ketesd, Magyarbikal lakossága is foglalkoztak fakereskedelemmel. A magyarvalkóiak a kereskedelmükről a következőket vallották: „Az Uraság allodiális havasaiból kevés taxa fizetése mellett famateriálékat készítünk sendelyt, deczkát, léczet, amelyeket az Alföldre szállítva nyereséggel eladjuk, onnan gabonát hozunk”. Ványoló malom A havasokon a juhoknak gyapjából condra posztót készítettek. A gyapjúszövet tömörítést az un. ványoló malmok (kallómalom) végezték. Ezek a malmok a tiszta vizű havasi patakok mentén épültek, a vályúkban a napsugár a vizet néhány fokkal felmelegítette, így alkalmassá tette a ványolás (tömörítés) elvégzésére. Formájukat tekintve a ványoló malmok a többi malomhoz hasonlítottak. 1820-ban a Conscriptio Czirákyana (Cziráky-féle úrbéri összeírás) több ványoló malom működéséről tudósított. A farnasiak szerint: „a Havason nagy divatja van a czondra posztó mívelésének”. Kalotán és Meregyón „jó ványolómalmok működtek, amelyeken az öltözetre való gyapjúszöveteket megványolhatták”. Felsőfüldön „az asszonyok a czondra posztó művelését űzték”. A Szamos vizén több ványolómalom működött: Hidegszamoson három, Hévszamoson egy.

Wikipédia 

Keződképen az egykori kiskalotai malom

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

 
Back to top!